Organizácie

OZ VEDAM, Spoločnosť pre celoživotné vzdelávanie žien

Rok vzniku: 2002

IČO: 37 800 256

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, regionálny rozvoj, sociálna oblasť, občiansky aktivizmus, kultúra

Kľúčové slová: Vzdelávať, propagovať, angažovať sa na všetkých stupňoch riadenie vo verejnej, podnikateľskej a mimovládnej oblasti(rovnosť príležitostí, diskriminácia…)

Poslanie: Vzdelávať, propagovať, pomáhať a pripravovať aktívne a ambiciózne ženy na prácu v politike.

Zameriavať pozornosť verejnosti, a najmä, žien na vzbudenie záujmu angažovať sa v prospech riešenia spoločenských problémov. Má za cieľ vytvárať priestor iniciatívnym a ambicióznych ženám – odborníčkam, ktoré chcú svoje vedomosti, skúsenosti a informácie posúvať do roviny spoločenskej. Ktoré sa chcú zúčastňovať na veciach verejných, môcť ovplyvňovať legislatívu, poukazovať na spoločenské problémy. Jednoducho pomôcť zvýšiť percento angažovanosti žien na všetkých stupňoch riadenia vo verejnej, podnikateľskej a mimovládnej oblasti. Ale má tiež záujem osloviť verejnosť s cieľom priblížiť ľuďom túto problematiku.

Pravidelné aktivity: Nemáme pravidelné aktivity, aktivity sa organizujú sporadicky v rámci plánu akcií OZ. Momentálne sme partnerom projektu, kde zabezpečujeme realizáciu divadelného fóra.

Divadelné fórum „Všetci za jedného jeden za všetkých“ – Ide o divadelné predstavenie v rozsahu cca 45´ s hlavnou myšlienkou osloviť širokú verejnosť ako jednu z foriem výchovno-osvetovej metódy zameranú na odstraňovanie diskriminácie obetí obchodovania s ľuďmi a ostatných marginalizovaných jedincov na trhu práce.

Divadelné fórum je súčasť projektu, ktorý je zameraný na tvorbu a testovanie inovatívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie sociálne vylúčených a ohrozených skupín obyvateľstva a rómskej menšiny na trhu práce.

Verejné divadelné fórum sa realizuje v 7 krajských mestách kde by mali byť prítomní zástupcovia rôznych vládnych a mimovládnych organizácií, zástupcovia médií, študenti a široká verejnosť.