OZ MULICA

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 065 348

Oblasť pôsobenia: ekológia, občiansky aktivizmus, sociálna oblasť

Kľúčové slová: Mobilita, ekologická doprava, verejný priestor

Poslanie: Podporujeme a prepájame ľudí s aktívnym postojom k mestu. Diskutujeme s inštitúciami a občanmi a rozvíjame globálnu zodpovednosť a trvalo udržateľný život. Spolupracujeme s neziskovým sektorom, inštitúciami, komerčným sektorom – zverejňujeme informácie o rozvoji trvalo udržateľnej mobility.

Pravidelné aktivity: Cyklojazdy – 22. apríl a 22. september, Cyklodieľňa Recykel – marec – október, Týždeň Mobility – september, Cyklokonferencia – september