Organizácie

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Úhrada za odľahčovaciu službu:

Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby 1 hod./1,00€

Oznamy organizácie

Ďalšie oznamy organizácie