Organizácie

Obec Predmier – Zariadenie opatrovateľskej služby

Oblasť pôsobenia: poskytovanie sociálnej starostlivosti seniorom celoročne na určitý čas

Poslanie: Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadením Obce Predmier, poskytuje sa starostlivosť na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Sociálnou starostlivosťou sa snažíme o znovu začlenenie klienta do spoločnosti, či už za pomoci jeho rodiny, priateľov, ale i dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pracovať v sociálnej oblasti.

Pravidelné aktivity: rôzne voľnočasové aktivity, rehabilitácia, možnosť využívania nadštandardných služieb ako je masáž, kaderník, pedikúra a podobne.