Organizácie

Občiansko-demokratická mládež – Žilina

Rok vzniku: 1991

IČO: 17 331 595

Oblasť pôsobenia: občiansky aktivizmus, iné, mládežnícka politika, neformálne vzdelávanie

Kľúčové slová: mládež, vzdelávanie, politika

Poslanie:

Občiansko-demokratická mládež je politicky orientované občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1991. Radikálne zmeny, ktorými prechádzala celá spoločnosť, sa odrazili aj v potrebe vytvoriť organizáciu združujúcu mladých ľudí zaujímajúcich sa o politiku. Snaha vyplniť túto medzeru na poli občianskej pravice vyústila práve do vzniku Občiansko-demokratickej mládeže. V súčasnosti organizácia združuje približne tisíc prevažne vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí z celého Slovenska. Prostredníctvom miestneho klubu aktívne pôsobí aj na území mesta Žilina.

ODM vyznáva myšlienky liberálneho konzervativizmu, otvorenej spoločnosti, osobnej zodpovednosti každého jednotlivca, tolerancie a slobody a to všetko na pozadí právneho štátu a parlamentnej demokracie.

Združenie kladie mimoriadny dôraz na rozvoj medzinárodných kontaktov s partnerskými organizáciami, najmä v štátoch Višegrádskej štvorky a Európskej únie.

V priebehu desiatich rokov pripravila ODM nespočetné množstvo väčších i menších projektov, vyhlásení a stanovísk k aktuálnym otázkam, participovala spolu s ďalšími partnerskými organizáciami na mnohých kampaniach. Časť z nich sa sústreďovala na vzdelávanie členskej základne, ale väčšinou boli orientované smerom navonok a usilovali sa prispieť k zmene vnímania niektorých celospoločenských otázok.