Organizácie

Občianske združenie Papavero

Rok vzniku: 2006

IČO: 37 978 632

Oblasť pôsobenia: ekológia, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: tvorba a revitalizácia detských ihrísk a športovísk, úprava verejných priestranstiev , zapájanie verejnosti do tvorby a úpravy svojho okolia

Poslanie: Vznikli sme v marci 2006, chceme presadzovať a tvoriť hodnoty, ktorým veríme a myslíme si, že sú správne pre našu spoločnosť. Inštitucionalizovaná forma aktivít je jedna zo spôsobov ako spojiť ľudí, ale i prostriedky na dobrú vec. Orientujeme sa na vyhľadávanie a revitalizáciu plôch s vysokým potenciálom využívania.

Na podporu voľnočasových aktivít detí, mládeže i dospelých, podporu športových aktivít. Našou snahou je zveľaďovať naše okolie, zlepšovať kvalitu života po všetkých jeho stránkach. Peniaze na všetky doterajšie aktivity – predovšetkým výsadba stromov, zelene, úprava okolia, obnova basketbalového ihriska, tvorba futbalového ihriska, osádzanie lavičiek – sme si zabezpečovali prostredníctvom vlastných zdrojov a sponzorov.

Pravidelné aktivity: Projekt „Sídlisko pre nás“ – obnova vnútrobloku Piešťanská, projekt „Zelená stena“ – oddelenie chodníka od hlavnej cesty, popred ŠH, Dom Techniky a plaváreň – výsadba 260 krov a 9 stromov