Organizácie

Občianske združenie Ekoenergia

Rok vzniku: 1997

IČO: 31 941 851

Oblasť pôsobenia: ekológia, európska integrácia, vzdelávanie

Kľúčové slová: udržateľný rozvoj, klíma, energia, OZE, EÚ

Poslanie: Vzdelávanie širokej verejnosti a cieľových skupín v oblasti úspor a šetrenia energie, ochrana životného prostredia a podpora trvaloudržateľného rozvoja prostredníctvom vzdelávacích aktivít. OZ Ekoenergia pôsobí ako hostiteľská štruktúra informačného centra EUROPE DIRECT Žilina, ktorého aktivity sú zamerané na zvyšovanie európskeho povedomia medzi obyvateľmi Žilinského kraja.

Pravidelné aktivity: Mladý Európan – každoročne február až máj, Zelená škola – počas školského roka, Škola Európskych projektov – počas školského roka, vzdelávacie aktivity, informačné stretnutia, prezentácie programov EÚ