Nadácia POLIS

Rok vzniku: 2008

IČO: 42 066 212

Oblasť pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: Spájame myšlienky, ľudí, aktivity. Organizujeme pódiové diskusie s uznávanými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského života zo Slovenska i zahraničia.

Poslanie: Podstatou podujatí, ktoré pripravujeme je slobodný dialóg osobností a prirodzených autorít zo Slovenska i zahraničia so Žilinčanmi, ktorým nie je ľahostajný stav spoločnosti a komunity, kde žijú a pracujú. Sme priestorom pre dialóg o životných hodnotách, spôsobe života, kultúre, verejnom záujme, sme priestorom pre rozvoj kritického myslenia, vzdelávania, tvorivého myslenia a osobnostného rastu.

Stretnutia majú prispieť k prehĺbeniu úcty k ľuďom a k životu. Osobný príklad a osobné výpovede sú najlepším motivačným faktorom predovšetkým pre mladú generáciu. Projekt je realizovaný formou pódiových diskusií a multimediálnych prezentácií so širokou mediálnou podporou. V publiku sa stretávajú všetky vekové kategórie, projekt vytvára priestor aj pre medzigeneračný dialóg prítomných troch generácii s cieľom odovzdať posolstvá, skúsenosti a emócie v kontexte rôznych vplyvov doby, výchovy a spoločensko-politického diania. Ďalším rozmerom projektu je jeho celospoločenský dosah – stretnutia profesijných autorít zo Slovenska i zahraničia umožňujú šírenie intelektuálnych a ľudských odkazov aj mimo hlavné mesto, zvyšuje sa tým duchovná sila, kultúrna a mentálna úroveň krajiny.

Pravidelné aktivity: Farby môjho života, Odkrývanie slov a obrazov, Filozofická kaviareň, Ivan „Kelly“ Köhler predstavuje…, jarná a jesenná Lampa so Štefanom Hríbom, Žilinský literárny festival (druhý októbrový týždeň), 100 farieb života Žiliny.