Nadácia mesta Žilina

Nadácia Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Prevádzka: Radničná 34/1, 010 01 Žilina

Majetkový podiel: 100%

IČO: 51133911

DIČ: 212062757

Nadácia bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/1167. Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu.

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina.

 

Bankové spojenie (ČSOB): IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335

Správca nadácie:

Ing. Anna Barčíková, PhD., Radničná 34/1, 010 01 Žilina

e-mail: nadacia@zilina.sk

mobil: 0905 207 976

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Prílohy na stiahnutie