Organizácie

Nadácia Krajina Harmónie

Rok vzniku: 1995

IČO: 319 13 130

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, voľnočasové aktivity, integrácia ľudí s postihnutím do spoločnosti

Kľúčové slová: integrácia, práca v zmiešaných skupinách, dobrovoľníci, rozvoj životných zručností, participácia

Poslanie: Našim cieľom je zmeniť postoj spoločnosti smerom k integrácií ľudí s postihnutím, umožniť im čo najplnohodnotnejší život. Naše aktivity smerujú k získaniu praktických poznatkov, ktoré im pomôžu v samostatnom živote komunitným spôsobom. Preto naše aktivity zahŕňajú dobrovoľníkov a široké spektrum aktivít.

Pravidelné aktivity: Festival Jašidielňa, Jarné, letné, jesenné a zimné Krajiny Harmónie, Letné a zimné dialógy, rôzne záujmové krúžky, Chaluparty, futbal, turistika, stretnutia s rodičmi, príprava dobrovoľníkov, koncerty, výstavy a pod.