Organizácie

MUSICA CLASSICA ŽILINA

Adresa: Jána Vojtaššáka 3147/3, 010 08 Žilina

Tel.: +421 904 561 978

Email: vhvizdak@gmail.com

Web stránka: http://www.musicaclassica.sk

Rok vzniku: 2014

IČO: 42390567

Oblasť pôsobenia
Na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah ku klasickej hudbe. Podporovať rozvoj umeleckých aktivít profesionálnych, ale aj amatérskych zoskupení, ktoré sa venujú interpretácii klasickej ( vážnej hudby) v žilinskom regióne. Približovať hudobné umenie z oblasti klasickej hudby mladým poslucháčom, sprostredkovať kontakty so živými koncertmi klasickej hudby obyvateľom miest a dedín v regiónoch Slovenska a aj v zahraničí. Rozvíjať a podporovať spoluprácu s mladou generáciou, školstvom i umeleckým školstvom. Zabezpečovať starostlivosť o odborný rast členov združenia a ponúknuť im možnosť nadštandardného prístupu k hudobnému umeniu cestou vlastných aktivít, edičných činností, vzdelávacích aktivít a podobne.

Napíšte max. 5 kľúčových slov, ktoré charakterizujú vaše aktivity
klasická hudba, kultúrne dedičstvo, hudobné vzdelávanie, kreatívne projekty, medziodborové podujatia

Napíšte v krátkosti o Vašom poslaní a Vašich aktivitách (max. 300 znakov vrátane medzier)
MUSICA CLASSICA ŽILINA je občianske združenie, ktoré je zamerané na profesionálne umelecké aktivity z oblasti kultúry a umenia. Jeho primárne ciele sú zamerané na slovenské publikum a prínos hudby slovenských, ako aj zahraničných autorov nielen klasickej, ale aj súčasnej populárnej hudby, ktorá nebola dosiaľ predvedená a to buď z dôvodu istej atypickej koncepcie, ktorá typovo nespadá do repertoáru štátnych či komerčných orchestrov a iných hudobných zoskupení, alebo z iných náročných organizačnotechnických dôvodov.

Pravidelné aktivity, periodické podujatia, najznámejšie podujatia alebo projekty, ktoré robíte. Uveďte, ak sa dá, aj dátum alebo približné obdobie, kedy sa aktivity odohrávajú. (max. 150 znakov vrátane medzier)

13.06.2016 Pocta Vrbovi a Wetzlerovi – koncert pri príležitosti záverečného podujatia pešieho pochodu Vrba Wetzler memoriál v Synagóge Žilina.

20.09.2018 Jan Kvapil – Moderné výuky hry na zobcovej flaute, workshop pre pedagógov základných umeleckých škôl.

16.12.2020 Podpis Partnerskej dohody so Štátnym komorným orchestrom Žilina v projekte Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra pri čerpaní dotácie z grantov EHP a Nórska na obnovu Domu umenia Fatra v Žiline.

13.09.2021 Podujatie Hold Urbanovi – in memoriam

20.09.2021 Podpísaná Dohoda o spoločnom zámere medzi Žilina Beskydy 2026 a Musica Classica Žilina o.z. Jedná sa o spoluprácu pri organizovaní

5 koncertov v Žiline a zahraničí v rámci projektu Maličká slzička v prípade, že sa Žilina stane EHMK 2026.