Organizácie

Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.

sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina

IČO: 54232813

zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro,  vl. č. 78629/L

konateľ: Tomáš Kubica

Majetkový podiel: 100%