MARGHERITA, o.z.

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 060 401

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, sociálna oblasť, vzdelávanie, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: deti, mládež, voľný čas, prevencia, vzdelávanie

Poslanie: Poslaním združenia je rozvíjanie osobností detí a mladých ľudí vytváraním podmienok a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu vo všetkých oblastiach rozvoja života. Deti a mladých ľudí zo sociálne odkázaného prostredia, zdravotne hendikepovaných, mladých lídrov aj dobrovoľníkov.