Križovatky

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 803 425

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, vzdelávanie

Kľúčové slová: poznávanie, sebarealizácia, sebahodnotenie, kreativita, empatia

Poslanie: hlavným cieľom a poslaním našej organizácie je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí, vytváranie podmienok a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu. Aktivity sú zamerané na hlbšie poznávanie mravných noriem a formovanie zdravého životného štýlu. Vytvárame pri

Pravidelné aktivity: letné tábory, turisticko-poznávacie exkurzie, víkendové pobyty a stretnutia, výlety, spoločenské posedenia, organizované pri príležitostí významných dní (Deň matiek, Vianoce, Mikuláš a pod.) fašiangové karnevaly a plesy, mládežnícky majáles, futbalové