Organizácie

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline

Rok vzniku: 1990

IČO: 00 683 876

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, vzdelávanie, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: sociálne poradenstvo, sociálna prevencia vrátane sociálnej rehabilitácie, špecifické sociálne služby

Poslanie: Poslaním ÚNSS je:

a) obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia,

b) aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti,

c) všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť,

d) poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím.

Medzi naše hlavné aktivity patrí:

Špecifické sociálne služby – predčitateľstvo a sprievodcovstvo

Sociálne poradenstvo zamerané na prekonávanie sociálnych dôsledkov straty alebo poškodenia zraku, sociálno – právne poradenstvo zamerané na optimálne uplatňovanie práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy.

Sociálnu prevenciu vrátane sociálnej rehabilitácie, ktorá zahŕňa kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu v byte a v okolí, používanie bielej palice, sebaobsluhu, výcvik zručností pre každodenný život, psychorehabilitáciu, výuku písania a čítania slepeckým písmom, kurzy práce so špeciálnymi počítačmi, odskúšavanie lúp a teleskopov, výcvik práce s rôznymi optickými a kompenzačnými pomôckami, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce, alebo oslabené zrakové funkcie, od CD a MC magnetofónu, cez televízne zväčšovacie lupy až po hovoriace počítače, atď.

Pravidelné aktivity: Kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu (mobility) slúži na zvládnutie techník, ktoré pomáhajú ZP ľuďom orientovať sa, a následne aj samostatne sa pohybovať vo svojom byte a okolí. Súčasťou kurzu sú:

Technika pohybu s bielou palicou a bezpečného pohybu bez bielej palice

Technika pohybu s vidiacim sprievodcom

Výcvik orientácie (analýza priestoru s efektívnym využitím ostatných zmyslov)

V prípade potreby nácvik pohybu s vodiacim

Kurz sebaobsluhy má za cieľ zvládnutie vykonávania bežných denných činností bez alebo s minimálnou zrakovou kontrolou. Tento kurz obsahuje:

Nácvik činností týkajúcich sa osobnej hygieny

Starostlivosť o zovňajšok

Nácvik varenia

Obsluha elektrických spotrebičov

Údržba domácnosti

Nácvik práce s kompenzačnou pomôckou

Kurz komunikačných zručností, ktorý napomáha zrakovo postihnutým k samostatnému prístupu k informáciám, ako aj k možnosti zvýšenej komunikácie s ostatnými ľuďmi. Skladá sa z niekoľkých kurzov, určených pre konkrétne spôsoby komunikácie:

Kurz výučby čítania a písania Braillovho písma umožní absolventom čítať slepecké Braillovo písmo, písať na špeciálnom písacom stroji a ískať zručnosti a návyky pri využívaní Braillovho písma

Kurz klávesnicových zručností umožní absolventovi písať desaťprstovou technikou na písacom stroji alebo na klávesnici počítača, zostaviť jednoduché písomnosti a nadobudnúť zručnosti a správne návyky pri písaní bez kontroly zraku

Kurz práce so špeciálnymi počítačovými programami s hlasovým, či zväčšovacím programom

Nácvik vlastnoručného podpisu

Prezentácia a distribúcia kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých klientov, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú oslabené alebo chýbajúce zrakové funkcie, t. j. pomôcky na čítanie, písanie, pomôcky uľahčujúce sebaobsluhu a pod.

Kontakty pre záujemcov o vodiaceho psa, zaškolenie a výcvik pre žiadateľov a držiteľov vodiacich psov

Organizovanie spoločných kultúrnych, rekreačných aktivít a podujatí, integrovaných letných táborov pre zrakovo postihnuté i vidiace deti a mládež, rozvoj zručností pre každodenný život, rozvoj sociálnych a komunikatívnych zručností podporujúcich ich sociálne začleňovanie, podporuje integrovanú výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí a mládeže v bežných typoch škôl a na všetkých stupňoch škôl