Organizácie

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Rok vzniku: 2013

IČO: 42 346 456

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť, Voľno časové aktivity a kultúra, Vzdelávanie

Kľúčové slová: Zdravotné zvýhodnení – sluchovo postihnutí, dobrovoľníci, kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých, posunková reč, osobná asistencia a tlmočník

Poslanie: OZ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS – je dobrovoľné občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, humanitného a charitatívneho charakteru Nepočujúcich občanov so sídlom v Žiline. Poslaním organizácie je vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie špecifických potrieb občanov so sluchovým postihnutím, zlepšovať kvalitu služieb v regióne mesta Žilina, poskytovať špeciálne sociálne poradenstvo, kompenzačné pomôcky, tlmočenie do posunkovej reči a starostlivosť.

Pravidelné aktivity: kultúrne a športové podujatia, odborné semináre, kurzy a školenia, dobrovoľnícke aktivity, klubové stretnutia, kompenzačné pomôcky a odborná pomoc