Organizácie

Komunitné centrum „HÁJIK“, Korzo 35, 010 15 Žilina

Mesto Žilina, za finančnej podpory Nadácie KIA, otvorilo dňa 1.augusta 2020 Komunitné centrum „HÁJIK“.

Komunitné centrum vytvorilo, v lokalite sídliska Hájik, aktívnu sieť pomoci, v rámci ktorej úzko spolupracuje s :

 • mestskou políciou, farnosťou Hájik, základnými školami na Hájiku, v Závodí, na Solinkách,
 • Občianskym združením  Návrat, Občianskym združením Náruč, Občianskym združením Klub pomoci,
 • mestskou knižnicou, Nadáciou mesta Žilina, Nadáciou ŽSK, Asociáciou nepočujúcich ANEPS, Občianskym združením Klub pomoci,
 • psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, dobrovoľníkmi a ďalšími inštitúciami, ktoré participujú na zmierňovaní dopadov násilia, závislostí , chudoby a sociálneho vylúčenia.

Komunitné centrum, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva sa preventívna aktivita,

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva :

 • komunitná práca,
 • komunitná rehabilitácia.

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať :

 • ambulantnou sociálnou službou,
 • terénnou formou sociálnej služby (prostredníctvom terénneho programu).

Mesto Žilina je od 01.06.2016 zapojené do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach I“, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizoval do júna 2019. V nadväznosti na tento národný projekt sa mesto Žilina zapojilo (január 2020) aj do ďalšieho pokračovania projektu s názvom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (TSP II). V rámci tohto projektu sa vytvorili ďalšie tri pracovné miesta na pozíciu terénny sociálny pracovník, čo je veľkým prínosom pre skvalitnenie a podporu terénnej sociálnej práce na území mesta Žilina.

Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch – PONDELOK / PIATOK od 07:30 h. do 15:30 h.

Mailová adresa : kc.hajik@gmail.com

 

 

 

Galéria