Jedáleň

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Mesto Žilina zabezpečuje stravovanie v týchto zariadeniach:

 

 

 

 

Oznamy organizácie

Agendy

Prílohy na stiahnutie