Organizácie

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o.

IČO: 511 103 69

DIČ: 212 059 0252

IČ DPH: SK 212 059 0252

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 68560/L, Oddiel Sro

Konateľ spoločnosti: Ing. Richard Staškovan

Členovia dozornej rady: Ing. Jiří Kubáček, CSc., RNDr. Milan Branický, CSc. a za mesto Žilina Ing. Peter Rolko

Majetkový podiel: 35%

Prílohy na stiahnutie