Organizácie

Inštitút Communio, n. o.

Rok vzniku: 2009

IČO: 45733635

Oblasť pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, pastorácia

Kľúčové slová: kresťanská kultúra, kultúrne podujatia, spolupráca, dialóg, publikácie

Poslanie: Inštitút Communio je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a rozvoja, ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
a) aktivity v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých:

  • krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy
  • vzdelávacie školenia a kurzy
  • prednášky, besedy a diskusné fóra, konferencie a tematické semináre

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

  • organizovanie aktivít na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt

c) vydávanie publikácií

  • periodické a neperiodické publikácie a knihy

Pravidelné aktivity: Týždeň kresťanskej kultúry (prelom septembra a októbra), vydavateľská činnosť, školenia a vzdelávacie aktivity, organizovanie diskusií, odborných sympózií, kultúrnych podujatí, monitoring diania vo farnostiach Žilinskej diecézy, výskumná činnosť.