ILCO KLUB Žilina

Rok vzniku: 1998

IČO: 36 141 828

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, zdravotníctvo, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: Pomoc, ľuďom so stomiou

Poslanie: Poslaním klubu je zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov – stomikov, podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného občianskeho a spoločenského života.

Pravidelné aktivity: Organizujeme schôdze, prednášky a poradenstvo k životu so stomiou a začlenenie občanov do bežného života, praktické ukážky ošetrovania stomie