GNOSIS

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 061 474

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, voľnočasové aktivity, kultúra

Kľúčové slová: Ďalšie vzdelávanie, seniori, voľnočasové aktivity, kultúra

Poslanie: Cieľom združenia GNOSIS je prispievať k rozvoju, šíreniu a ochrane duchovných hodnôt poskytovaním komplexných služieb v oblasti ďalšieho vzdelávania v duchu všeľudských humanitných a demokratických tradícií.

Pravidelné aktivity: Literárne posedenia s knihami, Rekondičné stretnutia v telocvični, Ručné práce v tvorivých dielňach, Aktivity venované kultúre a zvyklostiam cudzích krajín.