Organizácie

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Žilina

Rok vzniku: 1990

IČO: 00 605 093

Oblasť pôsobenia: pravidelné stretávanie (stretká), voľnočasové aktivity, jednodňové aj viacdňové akcie, iné

Kľúčové slová: Radosť, priateľstvo, ochota, viera, otvorené spoločenstvo

Poslanie: Cieľom eRka je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Spolu s deťmi sa usilujeme vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka.

Pravidelné aktivity: Základ našej činnosti sú stretká, kde sa deti pravidelne stretávajú. V priebehu roka je to aj koledovanie = Dobrá novina (december), na letné tábory (júl, august), vypni telku zapni seba, karnevaly, výlety, Detská púť do Rajeckej Lesnej (máj), dni radosti a iné.