Organizácie

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Rok vzniku: 1988

IČO: 00647691

Oblasť pôsobenia:

  • sociálne poradenstvo
  • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • sociálnu rehabilitácia – začleňovanie klientov do spoločnosti,
  • opatrovateľsko – ošetrovateľské činnosti
  • ubytovanie
  • stravovanie – sa poskytuje podľa stanovených stravných jednotiek s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Kľúčové slová: vzdelávanie, podpora, terapie

Poslanie: Sprevádzať našich klientov v ich živote tak, aby sa každý z nich s našou ľudskou a odbornou podporou aktívne podieľal na rozvoji svojich zručností a vedomostí a aby sa podľa svojich špecifických daností čo najviac zapojil do prirodzeného života v spoločnosti. Mať vždy morálne a odborne kompetentných zamestnancov, ktorí s klientom a jeho rodinou vytvoria vzájomný vzťah na báze podpory a dôvery tak, aby mohli byť dosahované individuálne ciele práce s každým klientom.

Pravidelné aktivity: spevácke a hudobné vystúpenia pre prijímateľov sociálnej služby, pravidelné návštevy Dr. Klauna v našom zariadení, Výlety do prírody a do okolitých miest, Canisterapia