Organizácie

Dom charity sv. Vincenta (Diecézna charita Žilina)

Oblasť pôsobenia: Dom charity sv. Vincenta je kombinované zariadenie, ktorého účelom je poskytovanie sociálnych služieb, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Kľúčové slová: Sociálne poradenstvo, sociálna pomoc, ľudia bez domov, ľudia v núdzi a v kríze, ľudia osamelo žijúci, sociálne slabé rodiny a jednotlivci, …

Poslanie: Našim poslaním je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby. Vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného poradenstva a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Pravidelné aktivity: Počas roka realizujeme pre našich klientov rôzne aktivity podľa občianskeho aj kresťanského kalendára ako napr.: Fašiangové posedenie pre klientov, Veľkonočný program počas sviatkov, Tvorivé dielne pre klientov, Štedrú večeru pre klientov, Pravidelné sledovanie filmov, Športový deň a iné.

Sociálne služby v Dome charity sv. Vincenta:

Nízkoprahové denné centrum a sociálne poradenstvo: pondelok – piatok v čase od 7:15-14:30

Nocľaháreň: pondelok – nedeľa v čase od 19:00 – 6:30

Šatník pre verejnosť: štvrtok 13:00-14:00