Organizácie

Detský folklórny súbor Stavbárik

Rok vzniku: 1974

IČO: 00 693 138

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, autentický slovenský folklór, iné

Kľúčové slová: ľudová pieseň a tanec, detské hry, zvykoslovia

Poslanie: Náš kolektív má okrem vytvárania prostredia na kamarátstva tri hlavné ciele:

1. zdravotný – pod vedením skúsených tanečných pedagógov sa na tréningoch zameriavame na správne držanie tela, zvyšovanie kondície detí a snažíme sa vytvárať u detí pozitívny vzťah k pohybu a športu vôbec

2. výchovný – zamestnaním detí v ich voľnom čase minimalizujeme možnosť využívania voľného času detí nesprávnymi aktivitami – napr. drogy, kriminalita

3. celospoločenský – hravou formou učíme deti spoznávať hodnoty minulých čias, autentický folklór, ľudovú pieseň a tanec, spôsob života našich predkov, ich zvyky a obyčaje

Pravidelné aktivity: Vianočný folklórny koncert – každý rok v polovičke decembra, Regionálne prehliadky DFS – každoročne sa zúčastňujeme, Medzinárodný folklórny festival – Jánošíkové dni v Terchovej – účinkujúci, Staromestské slávnosti v Žiline – účinkujúci, Bambiriáda v Žiline – účinkujúci