Organizácie

Charitatívna služba v rodinách

IČO: 42 065 895

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť. Naše služby sú pre seniorov, osoby s telesným, mentálnym, duševným, či zmyslovým postihnutím, invalidných dôchodcov.

Kľúčové slová: Caritas – dobročinná láska, empatia, odbornosť, podpora sebestačnosti, ľudská dôstojnosť, úcta.

Poslanie: poskytovanie sociálnych služieb priamo v domácnosti klientov, poskytovanie sociálneho poradenstva pre príbuzných klientov, minimálne udržiavať a zlepšovať kvalitu života klientov v ich domácom prostredí, posilňovať princíp subsidiarity u rodinných príslušníkov klientov.

Pravidelné aktivity: Opatrovateľská služba – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Požičiavanie zdravotníckych pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim si používanie zdravotných pomôcok. Sociálne poradenstvo- základné sociálne poradenstvo.