Organizácie

Centrum voľného času Žilina

Rok vzniku: 1994

IČO: 37 810 961

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity rôzneho charakteru /z oblasti kultúry, športu, vedy a techniky…/

Kľúčové slová: rozvoj osobnosti, sociálnych zručností, postojov

Poslanie: CVČ je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie, ktoré vytvára priestor pre zmysluplné využitie voľného času všetkým záujemcom v širokej škále ich záujmov pod vedením profesionálov s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou. Má významnú funkciu v prevencii sociálno-patologických javov.

Pravidelné aktivity: Vyše 100 krúžkov – DFS Lieska, Cipovička, Mažoretky, tanečné divadlo, aerobik, keramické, chovateľské, modelárske,… Viac ako 300 podujatí ročne.