Organizácie

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Rok vzniku: 2014

IČO: 45 744 009

Oblasť pôsobenia: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv a základných hodnôt, vzdelávanie a výchova

Kľúčové slová: rodina, dieťa so zdravotným znevýhodnením, dieťa so zdravotným postihnutím, včasná intervencia, raná starostlivosť, terénne služby, poradenstvo, podpora rodiny,

Poslanie: CVI ZA, n.o. poskytuje komplex odborných služieb na podporu rodiny a dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom v ranom veku (0-7 rokov).

Poskytujeme:

1. Sociálnu službu včasnej intervencie, podľa zákona o sociálnych službách. Služba je poskytovaná primárne terénnou formou priamo v rodinách, kde poskytujeme sociálne, psychologické poradenstvo, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa v bežných denných aktivitách. Služba je určená pre celú rodinu a je bezplatná. Službu včasnej intervencie poskytujeme v celom Žilinskom aj Trenčianskom samosprávnom kraji.

2. Služby Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri CVI, ktoré sú zamerané najmä na diagnostiku, terapie, korekcie a iné odborné aktivity zamerané najmä na dieťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím. Tieto služby sú poskytované prevažne ambulantnou formou, pracujeme však aj v teréne.

Pravidelné aktivity: Okrem pravidelnej dennej práce s klientmi: Organizujeme odborné prednášky pre rodičov, Pravidelne realizujeme skupinové aktivity pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov, Pravidelne organizujeme podujatia ako Letný kemp pre rodiny, Vianočný punč a podporné rodičovské skupiny, Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych komunitných aktivít v meste a okolí, Pravidelne ponúkame vzdelávanie pre odbornú verejnosť.