Organizácie

Centrum právnej pomoci – Kancelária Žilina

Oblasť pôsobenia: Právne poradenstvo vo vnútroštátnych sporoch: občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych. V cezhraničných sporoch okrem občiansko-právnych, rodinno-právnych a pracovno-právnych veciach aj vo veciach obchodno-právnych.

Kľúčové slová: Poskytovanie právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi.

Poslanie: Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby.

Pravidelné aktivity: Poskytovanie právneho poradenstva, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie ľudí v súdnom konaní.