Organizácie

Centrum nepočujúcich Žilina

Rok vzniku: 2006

IČO: 30 868 904

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľno časové aktivity, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, vzdelávanie, ekológia,

Kľúčové slová: organizácia športových podujatí, klubová činnosť, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo, kurzy posunkového jazyka, spolupráca s FO, PO, orgánmi štátnej správy a pod.

Poslanie: Poslaním organizácie je vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie individuálnych potrieb občanov so sluchovým postihnutím a zlepšovať ich kvalitu života v regióne mesta Žilina, ale aj celého Slovensko.

Pravidelné aktivity: klubová činnosť každý piatok od 17-22 hod, vianočný deň vo svete ticha v Žiline, svätá omša v posunkovej reči, organizovanie športových podujatí, Medzinárodný deň nepočujúcich