Organizácie

ÁNO PRE ŽIVOT, n.o.

IČO: 36 149 764

Oblasť pôsobenia: Poskytovanie odborného poradenstva a sociálnych služieb formou ubytovania osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia nachádzajúcim sa v krízovej životnej situácii.

Kľúčové slová: Tehotné ženy v núdzi; Obete domáceho násilia; Dobrovoľníci; Integrácia; Odborné poradenstvo

Poslanie: Poslaním neziskovej organizácie Áno pre život je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách, posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu a voči rodine. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.

Pravidelné aktivity: Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Vykonávanie opatrení v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Poskytovanie odborného poradenstva – právne, psychologické, sociálne v Centre poradenstva v Rajeckých Tepliciach, Poskytovanie poradenstva formou bezplatnej telefonickej LINKY POMOCI – 0800 12 00 24, ktorá slúži non-stop ľuďom v núdzi z celej SR (iba z pevnej siete), Prevádzkovanie chráneného pracovisko, Organizovanie preventívnych programov – info-kampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ a odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl na témy: Obchodovanie s ľuďmi a Domáce násilie, Organizovanie medzinárodných konferencií „Vyber si život“.