Organizácie

Agentúra podporných služieb, n.o.

Rok vzniku: 2002

IČO: 37 815 792

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť a sociálne služby

Kľúčové slová: chránené bývanie, občania so zdravotným postihnutím, pracovné uplatnenie, opatrovateľská služba, rozvoj životných zručností

Poslanie: APS, n.o. prevádzkuje chránené bývanie pre občanov so zdravotným postihnutím, poskytuje im podporu, ktorá pomáha ich rozvoju, samostatnosti a zvyšuje ich kvalitu života v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozvíjania záujmov vo voľnom č

Pravidelné aktivity: 2 chránené byty – permanentná podpora pre obyvateľov