Organizácie

Denný stacionár

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1.  pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,

2.  sociálne poradenstvo,

3.  sociálna rehabilitácia,

4.  stravovanie,

b) zabezpečuje

1.  rozvoj pracovných zručností,

2.  záujmová činnosť.

Pobyt prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári spríjemňuje množstvo aktivít. Klienti majú možnosť zapojiť sa do kreatívnych a spoločenských činností, pravidelných prechádzok do okolia zariadenia alebo do aktivít zameraných na zveľaďovanie novej záhrady.

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina.

Vedúca zariadenia sociálnych služieb – denný stacionár: 

Mgr. Adela Štaffenová

E-mail: stacionar.vlcince@gmail.com

Tel. č.: +421 915 701 524

Kapacita zariadenia: 10 miest

Forma sociálnej služby:

  • ambulantná / počas pracovného dňa v čase od 7:00 hod – 16:00 hod.

 

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu: (okrem stravovania)

0,66 €/hod./prijímateľ.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu obslužnú službu – stravovanie:

desiata       –     0,30 €/deň/prijímateľ

olovrant     –     0,30 €/deň/prijímateľ

obed           –     výška úhrady za obed je stanovená v pásmach v závislosti od výšky príjmu prijímateľa sociálnej služby podľa  Článku 1 VZN č. 9/2021, to znamená od 1,30 € – 2,70 €.

Agendy

Galéria