Verejné obstarávania

Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby a výkon inžinierskej činnosti pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Na stanicu 27, Žilina – Bytčica

Prijatie ponúk do
8. júna 2022
Dátum zverejnenia
26. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=39824670&

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 08.06.2022 do 09:00 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené  4  ponuky.

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Úspešný uchádzač:

Mgr. Jana Šebestová, IČO: 52 533 905, cena za celý predmet zákazky 3 000 EUR, uchádzač nie je platcom DPH.

Vzhľadom na skutočnosť, že najnižšia cena s DPH rozhodovala o úspešnosti ponuky, predložená ponuka uchádzača Mgr. Jana Šebestová, IČO: 52 533 905 bola vyhodnotená ako úspešná.

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Mgr. Jana Šebestová, IČO: 52 533 905
  2. Ing. Matej Michalec, IČO: 54 256 071
  3. MCH dozoring s. r. o., IČO: 50 662 279
  4. reco s. r. o., IČO: 47 157 810