Verejné obstarávania

Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou

Prijatie ponúk do
8. júna 2021
Dátum zverejnenia
2. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15751979

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet

zákazky: „Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár

s gumičkou“. Nakoľko sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné

osobitného zreteľa, nie je možné pokračovať vo verejnom obstarávaní. Elektronickej aukcie sa

nezúčastnili všetci účastníci a zároveň výsledkom elektronickej aukcie je cena vyššia, ako cena

predložená ponukou na základe výzvy. Uvedená okolnosť mohla mať vplyv na výsledok verejného

obstarávania.

Predmet zákazky bude predmetom nového verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si

uplatňuje zákonné ustanovenie podľa § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.