Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 7. 4. 2021 – 5. 5. 2021

Prijatie ponúk do
5. mája 2021
Dátum zverejnenia
7. apríla 2021

Komplexné poistenie Mesta Žilina

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=11692369

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 24.05.2021 do 10.00 hod. boli prostredníctvom portálu eZákazky predložené na obe časti celkom 2 ponuky(1 ponuka na časť 1 a 1 ponuka na časť 2

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky (DPH sa na poistenie neuplatňuje).

Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

Časť 1/ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

1. Skupina dodávateľov:

PREMIUM Insurance Company Limited
pobočka poisťovne z iného členského štátu

a KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 288 286,52 EUR (Na poistenie sa DPH neuplatňuje).

Časť 2/ Poistenie motorových vozidiel

1. KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 42 905,28 EUR (Na poistenie sa DPH neuplatňuje).