Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk, 29. 3. 2021 – 9. 4. 2021

Prijatie ponúk do
9. apríla 2021
Dátum zverejnenia
29. marca 2021

Splašková kanalizácia na ul. Závodského pre potreby MŠ – NN prípojka k prečerpávaciemu zariadeniu

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89499083

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:
1: KALORIM s.r.o. cena za predmet zákazky 19 384,45 Eur s DPH
2: Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za predmet zákazky 21 321,89 Eur s DPH