Verejné obstarávania

Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: „Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“

Prijatie ponúk do
18. októbra 2021
Dátum zverejnenia
11. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37534800

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: „Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 11.10.2021, ID zákazky: 37534800 a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi bola doručená iba jedna ponuka, ktorá prekročila predpokladanú hodnotu.