Verejné obstarávania

Vypracovanie PD, IČ a OAD pre stavbu: „Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“ (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
3. novembra 2021
Dátum zverejnenia
25. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48099412

Vyhodnotenie

Oznámenie 

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Vypracovanie PD a IČ vrátane OAD pre stavbu: Stavebné úpravy profilov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“  a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi nebola doručená ani jedna ponuka v lehote na predkladanie ponúk