Verejné obstarávania

Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
16. augusta 2021
Dátum zverejnenia
9. augusta 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=25609135

Vyhodnotenie

Ku dňu 16.8.2021 do 9:00 bola prostredníctvom portálu eZakazky predložená 1 ponuka.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, cenová ponuka: 12 750 € s DPH za celý predmet zákazky