Verejné obstarávania

Úschova odchytených túlavých mačiek

Prijatie ponúk do
10. júla 2023

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/472187?cHash=ff728b917adeb4a41f73e71358036232

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky:

„ÚSCHOVA ODCHYTENÝCH TÚLAVÝCH MAČIEK“ č. EVO: 472187“

Ku dňu predkladania ponúk 10.07.2023 do 10:00 hod. nebola doručená Verejnému obstarávateľovi žiadna ponuka od žiadneho uchádzača.