Verejné obstarávania

Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon OAD a IČ

Prijatie ponúk do
18. júla 2022
Dátum zverejnenia
30. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=84478549&

Vo vestníku č. 148/2022 dňa 30.06.2022 bola zverejnená Výzva na predkladanie ponúk č. 30802-WYS na predmet zákazky: „Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon OAD a IČ“

Časť 1: PD, Výkon OAD a IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Puškinova, Žilina Hliny III

Časť 2: PD, Výkon OAD a IČ pre stavbu: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Veľká okružná a Antona Bernoláka, Žilina Hliny I

Časť 3: PD, Výkon OAD a IČ pre stavbu: Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami Bajzova párne čísla a Bajzova nepárne čísla

Časť 4: PD, Výkon OAD a IČ pre stavbu: Stavebné úpravy BD na ul. Bratislavská 511/38, Žilina prestavba Havarijný stav

Časť 5: PD, Výkon OAD pre stavbu: Úprava požiarnej bezpečnosti hlavnej haly na zimnom štadióne v Žiline