Verejné obstarávania

Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina

Prijatie ponúk do
8. februára 2022
Dátum zverejnenia
28. januára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=13260663

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet

zákazky: Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný

autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ

Brodňanská, Žilina“, ID zákazky 13260663“ podľa § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.

Predmet zákazky bude predmetom nového verejného obstarávania.