Verejné obstarávania

Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ (OPAKOVANÁ)

Prijatie ponúk do
10. marca 2022
Dátum zverejnenia
28. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=96580752

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet zákazky: Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu, odborný autorský dohľad a vykonanie IČ pre stavbu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina“ (OPAKOVANÁ), ID zákazky 96580752“ podľa § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.