Verejné obstarávania

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. úsek-zmena trasovania

Prijatie ponúk do
5. septembra 2023

https://evo.isepvo.sk//evoportal/sk-sk/Public/OrderSearch/Detail?id=479522

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 písm. Zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie

na vyššie citovaný predmet zákazky a to z dôvodu, že sa v priebehu verejného obstarávania

vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať,

aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, a to, že navrhovaná cena v predloženej ponuke je

vyššia ako predpokladaná hodnota.

Verejný obstarávateľ bude v najbližšej dobe verejné obstarávanie opakovať.