Verejné obstarávania

Spracovanie PD a vykonanie IČ pre stavbu: Cyklotrasa H2b (Solinky – Bytčica)

Prijatie ponúk do
6. septembra 2023

https://evo.isepvo.sk//evoportal/sk-sk/Public/OrderSearch/Detail?id=479728

Vyhodnotenie

Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,

  1. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, IČO: 36 848 751

Návrh na plnenie kritérií              20 400,00 € bez DPH

22 800,00 € s DPH

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 písm. e) a f) Osobné postavenia:

Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e)

Výpis z OR, oddiel Sro, vložka číslo: 19637/L vedený na Okresnom súde Žilina, v zmysle ktorého je oprávnený poskytovať službu v oblasti:

  • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  • vykonávanie činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. f)

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Kontrola zákaz účasti vo verejnom obstarávaní: 02.10.2023

Uchádzač v kritériu hodnotenia ponúk Najnižšia cena s DPH, ponúkol najvýhodnejšiu ponuku – najnižšiu cenu

0 % podiel subdodávateľov