Verejné obstarávania

SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline

Prijatie ponúk do
18. októbra 2021
Dátum zverejnenia
7. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=66741657

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „SaTD a IČ pre vydanie kolaudačných rozhodnutí pre stavby: „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materskej školy Bajzova v Žiline“ a „Stavebno-technické úpravy areálu Materskej školy Bajzova v Žiline“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 07.10.2021, ID zákazky: 6206446466741657 a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi nebola doručená ani jedna ponuka v lehote na predkladanie ponúk.