Verejné obstarávania

Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu – kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline

Prijatie ponúk do
29. septembra 2021
Dátum zverejnenia
22. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62064464

Vyhodnotenie

Oznámenie 

 

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia krovu, krytina a hromozvodu – Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21.09.2021, ID zákazky: 62064464 a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi nebola doručená ani jedna ponuka v lehote na predkladanie ponúk