Verejné obstarávania

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina – Hájik – vnútroblok ul. G. Lannuriena

Prijatie ponúk do
14. júla 2021
Dátum zverejnenia
24. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81935918

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 2 zrušil a to z dôvodu, že v priebehu postupu sa
vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ nemôže pokračovať vo verejnom obstarávaní.
Zistené nedostatky v projektovej dokumentácií majú zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.
Po odstránení zistených nedostatkov bude verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie pravdepodobne
opakovať.